OP PIK a povinná publicita

Nové dotační období je v plném proudu a přináší s sebou i nová pravidla v oblasti povinné publicity projektů.

Novinkou je, že do povinné publicity projektu je zařazena internetová stránka žadatele (pokud taková internetová stránka existuje), na které musí žadatel uvést stručný popis projektu včetně jeho cílů a nesmí zapomenout uvést, že na projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU (pomocí schváleného loga EU a standardního textu). Jinými slovy – každý žadatel, který realizuje projekt v OP PIK a vlastní internetové stránky, musí informace na svých stránkách uvést.

Další novinkou v dotačním období 2014 – 2020 je také povinnost vyvěšení plakátu s informacemi o projektu v min. velikosti A3 (na veřejně přístupném místě u místa realizace projektu), pokud celková výše podpory je nižší než 500 000 eur nebo pokud projekt nemá investiční způsobilé výdaje. U projektů, které si budou nárokovat mzdové náklady, již oproti minulému období není nutné na pracovní smlouvě (dodatku k pracovní smlouvě) uvádět logo EU, ovšem je zapotřebí evidovat potvrzení zaměstnance s prohlášením, že si je vědom toho, že část jeho mzdy je kofinancována z prostředků OP PIK.

Shodně s minulým obdobím zůstává, že pokud celková dotace z fondu EU na projekt přesáhne 500 000 eur a součástí způsobilých výdajů projektu je investiční majetek, musí příjemce na veřejně dostupném místě u místa realizace projektu vystavit stálou pamětní desku. K vystavení pamětní desky musí dojít nejpozději do 3 měsíců od ukončení projektu. Pokud na projektu dochází ke stavebním úpravám a zároveň je dotace z fondu EU vyšší než 500 000 eur, je příjemce povinen u místa realizace (na veřejnosti dostupném místě) vyvěsit dočasný billboard.

Jelikož dotace je poskytována v korunách a hranice pro povinnou publicitu jsou uváděny v eurech, je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost metodice přepočtu, zvláště pokud se jedná o hraniční částku – kurzy se vždy přepočítávají kurzem Evropské komise platným pro měsíc, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Logo EU, které musí být umístěno na prostředcích povinné publicity, má předepsaný formát, který je nutné dodržet. Logo povinné publicity by mělo zabírat minimálně 25 % plochy informačního nástroje. Veškerou povinnou publicitu je zapotřebí zveřejnit (není-li uvedeno jinak) od okamžiku zahájení projektu – zahájení prací na projektu.