OP PIK – otevřeno 5 nových výzev

MPO vyhlásilo 15. prosince hned 5 nových výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tentokrát jsou výzvy zaměřeny především na podporu technologického vybavení a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 4. ledna 2016. Vzhledem k očekávanému převisu poptávky nad alokací bude přitom důležité podat projekt co nejdříve – jakmile bude v žádostech u jednotlivých programů překročena řídícím orgánem stanovená hranice objemu finančních prostředků, bude příjem žádostí ukončen ještě před avizovaným 4. květnem 2016 (tj. plánovaným ukončením výzvy).

III. výzva programu podpory Technologie

Program je zaměřen na realizaci podnikatelských záměrů rozvojových podniků a modernizační rozvojové projekty. Konkrétně je dotace poskytována na nákup strojů a vybavení včetně software a patentových licencí.

Program je určen pro malé a střední podniky v hospodářsky problémových regionech a okresech s vysokým podílem nezaměstnaných osob.

I. výzva programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Program nabízí možnosti podpory pro žadatele, kteří zvažují vybudování nebo rekonstrukci malé vodní elektrárny, výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů.

Program je určen pro podnikatelské subjekty.

II. výzva programu podpory Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Tato výzva má za cíl přispět k ochraně nehmotných statků v podobě vynálezů/patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

Do programu se mohou zapojit malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce, VŠ a ostatní instituce terciárního vzdělávání.

I. výzva programu podpory Služby infrastruktury

V rámci programu je podporováno provozování inovační infrastruktury jako např. provozování stávajícího vědeckotechnického parku (VTP), podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra a také poskytování služeb inovačním podnikům. V odůvodněných případech je podporována také výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky) a výzkumné organizace.

I. výzva programu podpory Spolupráce — Technologické platformy

Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – aktuální výzva konkrétně podporuje rozvoj technologických platforem za cílem podpořit spolupráci mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou ve vědě a výzkumu.

Žadateli mohou být malé a střední podniky a výzkumné organizace.